Termen en Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Motion Academy

Artikel 1: definities

Trainer: De ondernemers Matthias Weemaels en Nicky Coeck of een door hen aangewezen derde. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.


Training: personal coaching, small group training, inspanningstest of groepsles.


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen trainer en klant vanaf de datum 01/12/2019.

Artikel 3: Motion Academy


De onderneming: MCS Academy

BTW nummer: BE 0743.642.976
Adres: Lange Schipstraat 76, 2800 Mechelen
Bankrekening: BE66 1030 6577 3243


Artikel 4: De overeenkomst
 

 1. Een overeenkomst komt tot stand tussen trainer en klant.

 2. Een overeenkomst komt tot stand bij de aankoop van een product van MCS Academy

  (officiële website: https://motionacademy.be).

 3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

 4. Het is de trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem

  aangewezen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de klant hierdoor

  gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal sessies tot het

  moment dat de laatste overeengekomen training is voltooid.

Artikel 5: Annulering Trainingssessie

 1. Indien de klant verhinderd is, dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur vooraf aan te geven aan de trainer, waarna de training geannuleerd wordt en een nieuwe sessie wordt gepland.

 2. Gebeurt de annulering binnen 24 uur voor de trainingssessie, zullen de kosten in rekening gebracht worden bij de klant, zonder dat enig recht op inhalen ontstaat.

 3. Deelname aan een groepsles moet minstens 6 uur vooraf worden geannuleerd. Zo niet zal de kost van de groepsles in rekening worden gebracht.

 4. Indien een klant niet verschijnt op een geplande personal training, groepsles, inspanningstest of small group training, zullen de kosten van de trainingssessie in rekening gebracht worden bij de klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren trainingssessie ontstaat.

 5. De trainer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de klant binnen de overeenkomst 3x een trainingssessie annuleert of niet opdaagt. In dit geval is de trainer niet  gehouden tot vergoeding van enige schade van de klant, noch is trainer gehouden tot restitutie van vooruitbetaalde bedragen.

Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid

 1. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij de klant. Evenwel kan dit niet worden uitgesloten. Trainer en klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door gebruik te maken van aangepaste kleding, schoeisel en materialen. Mocht de klant tijdens een training geblesseerd raken, is de trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.

 2. De trainer is bovendien niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van trainer.

 3. Indien de klant door een blessure verhinderd is om één of meerdere trainingen te volgen, zullen de reeds geplande sessies in goed overleg worden verplaatst met een maximale termijn van een maand. Onder blessures wordt verstaan een blessure die de deelname absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Tarieven en betalingen

 1. Voor een trainingssessie betaalt de klant het volledige factuur in 1 keer na de try-out en voor de eerste sessie. Voor een small group training betaalt de klant het volledige factuur voor aanvang van de eerste sessie. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste sessie van een small group training en voor de eerste trainingssessie dan kan de trainer de samenwerking stopzetten zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding.

Artikel 8: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging

 1. De trainer is bevoegd de voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan de klant. Indien de klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: verwerking persoonlijke gegevens en privacy in het kader van GDPR

 1. De onderneming behoudt zich het recht om gegevens te verwerken die nuttig worden geacht in functie van het begeleidingsproces. Ook zal deze info gebruikt worden voor het verspreiden van gratis content en interne mailcampagnes. Deze gegevens worden opgeslagen in het platform Trainin (trainingsplatform). Indien de klant niet langer lid is door een beëindiging van de samenwerking, dan kan deze ten allen tijde vragen om alle opgeslagen informatie te verwijderen. Merk op: indien de klant zelf geen aanspraak maakt op de convertie naar eindgebruiker, dan worden gegevens bewaard voor verdere marketingdoeleinden binnen de onderneming MCS Academy.

 2. Trainin als trainingsplatform. Hier worden de contactgegevens, trainingsplannen en gegevens omtrent gezondheid bewaard. Om een kijkje te nemen omtrent de privacy bij deze partner kan je terecht op: https://trainin.nl/privacy

 3. Trainin als customer relation managing tool. Hier worden contactgegevens en facturatiegegevens bewaard. Via deze tool onderhouden wij onze relaties, sturen wij content uit en volgen we de betaalgegevens nauw op. Voor meer info omtrent het privacybeleid van deze partner kan je terecht op: https://trainin.nl/privacy

Voor meer informatie omtrent de termen en de voorwaarden van onze onderneming kan u terecht bij info@motionacademy.be