Algemene Voorwaarden MCS Academy BV

 


Hoofdstuk 1 Definities en toepasselijkheid


Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
MCS ACADEMY BV: gevestigd te Mechelen 76, Lange Schipstraat, bus 102, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 0743.642.976 en Matthias Weemaels als zaakvoerder.


Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het abonnement op de sportlessen van MCS ACADEMY BV is geadministreerd of een natuurlijk persoon, welke incidenteel of structureel in de vorm van een lidmaatschap, deelneemt aan (een) sportles(sen) van MCS ACADEMY BV.


Overeenkomst/abonnement/lidmaatschap/lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst tussen MCS ACADEMY BV en een lid op basis waarvan wordt deelgenomen aan de sportles(sen) van MCS ACADEMY BV.


Sportcentrum/de gym: de fysieke (bedrijfs)locatie MOTION ACADEMY waar de sportlessen plaatsvinden.


Les/training: de sportlessen.


Artikel 2
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met MCS ACADEMY BV. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.


Hoofdstuk 2 Toepasselijk recht en geschillen


Artikel 3
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met MCS ACADEMY BV aangegaan, is het Belgische recht van toepassing.


Artikel 4
1. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar MCS ACADEMY BV gevestigd is.

 

Hoofdstuk 3 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden


Artikel 5
1. Een abonnement bij MCS ACADEMY BV wordt maandelijks doorlopend vernieuwd voor onbepaalde duur. Het lid kan zijn/haar abonnement stop zetten door een e-mail te sturen naar info@motionacademy.be minstens 5 werkdagen voordat het abonnement wordt hervat. Het lid kan te allen tijde de startdatum van het abonnement terugvinden door een e-mail te sturen naar info@motionacademy.be.


Artikel 6
1. Het maandelijks opzegbaar abonnement, wordt vanaf de datum van eerste betaling steeds maandelijks, op dezelfde dag van de maand, door middel van domiciliëring vooruitbetaald voor een maand.

1.1. Het maandelijks opzegbaar abonnement wordt automatisch elke maand verlengd met 1 kalendermaand. Dit kan te allen tijde opgezegd worden inachtneming een opzegtermijn van 5 kalenderwerkdagen.

2. Het lid bepaalt bij de keuze van zijn/haar abonnement het aantal credits per week. Elke credit representeert één sessie. Eén sessie duurt maximaal één uur. Daarnaast heeft het lid toegang en de mogelijkheid om op zelfstandige wijze gebruik te maken van de gym en dit buiten de tijdstippen van de sportlessen.


Artikel 7
1. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt het lid hiervan in kennis gesteld. Indien na de verloop van zeven dagen het verschuldigde bedrag niet wordt ontvangen, wordt 5,00 euro administratiekosten in rekening gebracht.

2. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn/haar vervallen schuld is voldaan.

3. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt het lid voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo te zorgen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.

4. Indien het lid na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van het lid.


Artikel 8
1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.


Artikel 9
1. Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.

2. Men mag geen gebruik maken van de gym indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.


Hoofdstuk 4 Beëindiging abonnement


Artikel 10
1. MCS ACADEMY BV behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt. De huisregels staan beschreven in artikel 32 van dit document en kunnen te allen tijde opgevraagd worden via info@motionacademy.be.


Artikel 11
1. MCS ACADEMY BV is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen alsook aanvullend 10 dagen per jaar, deze dag worden op tijd meegedeeld.


Artikel 12
1. MCS ACADEMY is bevoegd het aanbod aan te passen, in zoverre dat de aangekochte service die verleend moet worden minimaal dezelfde blijft.


Hoofdstuk 5 Ongemak, ziekte, blessures en vakantie


Artikel 13
1. In geval van een langdurige blessure, ziekte of vakantie waardoor men minimum 21 dagen niet aan de sportlessen kan/mag deelnemen, kan het lidmaatschap tijdelijk, zijnde maximum voor 2 maanden, geschorst worden, op voorwaarde dat:

a) Het lid het bewijsstuk (een medisch attest ondertekend door een specialist of behandelend arts) mailt naar info@motionacademy.be.

b) In geval van langdurige blessure of ziekte dient de schorsing minimaal twee weken na blessure of ziekte te worden gemeld.

c) Ingeval van vakantie dient de schorsing minimaal twee weken van te voren worden aangevraagd. Het schorsen kan in dat geval nooit gebeuren met terugwerkende kracht. Het abonnement wordt automatisch hernomen na de vakantieperiode.

2. Uitzonderingen zijn schriftelijk overeen te komen met MCS ACADEMY BV, maar gelden slechts per geval.

3. In geval van het missen van een les door ongemak, ziekte of kortstondige vakantie, kan de gemiste les worden ingehaald van één tot vier weken volgend op het verlet.


Hoofdstuk 6 Huisregels en klachten


Artikel 14
1. Het lid kan enkel na zich online in te schrijven deelnemen aan de groepsactiviteiten, rekening houdend met de geldende huisregels. Deze huisregels kan je terugvinden in artikel 32 en zijn steeds aanwezig in het Sportcentrum. Zij kunnen eveneens opgevraagd worden via het e-mailadres: info@motionacademy.be.

2. MCS ACADEMY BV kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag strijdig zijn met de algemene voorwaarden of huisregels.

Artikel 15
1. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij MCS ACADEMY BV of via info@motionacademy.be.


Hoofdstuk 7 Aansprakelijkheid


Artikel 16
1. MCS ACADEMY BV, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke, materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens MCS ACADEMY BV of haar leidinggevenden.


Artikel 17
1. MCS ACADEMY BV, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens MCS ACADEMY BV of haar leidinggevenden.


Artikel 18
1. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van de lessen of van activiteiten van welke aard ook, bij MCS ACADEMY BV, is geheel voor eigen risico van het lid. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.


Artikel 19
1. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van MCS ACADEMY BV aangerichte schade.


Hoofdstuk 8 Deelname aan de training


Artikel 20
1. Om deel te kunnen nemen aan de lessen, dient het lid zich minimaal 24 uur voor de aanvang van de les in te schrijven.

2. De inschrijving gebeurt via Trainin. Wij hanteren een maximum aantal deelnemers voor elke les.

3. Afwijkingen zijn mondeling overeen te komen.


Hoofdstuk 9 Annulering deelname training


Artikel 21
1. Om een les te kunnen annuleren, dient het lid zich minimaal 24 uur voor de aanvang van de les uit te schrijven.

2. Afwijkingen zijn mondeling overeen te komen.


Hoofdstuk 10 Conformering overeenkomst


Artikel 22
1. De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door MCS ACADEMY BV opgestelde huisregels en algemene voorwaarden na te leven en de instructies uit te voeren. MCS ACADEMY BV is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang, voor een door MCS ACADEMY BV te bepalen duur, te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van abonnementsgelden ontstaat.


Hoofdstuk 11 Overige bepalingen


Artikel 23
1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door MCS ACADEMY BV beoordeeld en beslist.


Hoofdstuk 12 Privacyverklaring


Artikel 24
1. MCS ACADEMY BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MCS ACADEMY BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

a) uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

b) de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

c) vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

d) passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

e) geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

f) op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

3. Als MCS ACADEMY BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:


MCS ACADEMY BV
Lange schipstraat 76 / 102
2800 Mechelen
info@motionacademy.be
Telefoon : 0488.377.225
Contactpersoon: Matthias Weemaels


Artikel 25 (Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom)
1. Uw persoonsgegevens worden door MCS ACADEMY BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden waaronder:

a) het nakomen van onze wettelijke verplichtingen (verzekeringsplicht, boekhouding).

b) het plannen van activiteiten en het contacteren van en communiceren met leden in dat kader (gerechtvaardigd belang).

c) het nagaan van betalingen van abonnementen van de leden vrijwilligers (gerechtvaardigd belang).

d) het kunnen deelnemen aan lessen en activiteiten van MCS ACADEMY BV (uitvoering overeenkomst).

2. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

a) Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen, verzekeren van de leden en in orde brengen van de abonnementen.

b)We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

c) Van het lid wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgeeft aan MCS ACADEMY BV.

3. Volgende gegevens worden ten slotte verwerkt nadat ze elders dan bij de leden zelf zijn verkregen.

a) videobewakingsbeelden die gemaakt worden met camera’s op de parking, inkom en sportruimte te MCS ACADEMY BV.

b) Leden geven, na hun mondelinge toestemming, MCS ACADEMY BV de mogelijkheid om gebruik te maken van fotografische beelden van de workouts.

4. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Artikel 26 (Verstrekking aan derden)
1. De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

2. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

a) Het verzekeren van de leden.

b) Registreren van betalingen van de abonnementen.

c) Boekhouding en betalingen.

d) Het online aanmeldsysteem “Trainin”, waarbij wij een verwerkersovereenkomst afsloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

3. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

4. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

5. Wij verstrekken te allen tijde geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Artikel 27 (Bewaartermijn)
1. MCS ACADEMY BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

2. Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het abonnement, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door MCS ACADEMY BV dit rechtvaardigt.


Artikel 28 (Beveiliging van de gegevens)
1. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.


Artikel 29 (Uw rechten omtrent uw gegevens)
1. U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

2. U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

3. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

4. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

5. U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt ontvangen, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

6. U kan steeds contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen via info@motionacademy.be of telefonisch via 0488.377.225.


Artikel 30 (Klachten)
1. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

2. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.


Artikel 31 (Wijziging privacy statement)
1. MCS ACADEMY BV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 14 november 2021. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

2. Stuur een e-mail naar info@motionacademy.be als u deze wilt raadplegen.


Hoofdstuk 13 De huisregels


Artikel 32
1. Elk lid verklaart akkoord te gaan met de huisregels als volgt.

a) De sportzaal dient steeds naar behoren te worden achtergelaten. Het materiaal wordt teruggelegd en opgeborgen zoals dit werd gevonden.

b) In de sportruimtes dien je te allen tijde in correcte en propere sportkleding gekleed te zijn.

c) Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient met zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. D.w.z.:

– inschrijving voor de lessen gebeurt ten minste 24 uur op voorhand.

– annuleren van de lessen dient te gebeuren 24u voor de aanvang van de lessen.

d) MCS ACADEMY BV is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, alsook aanvullend 10 dagen per jaar.

e) Behandel elk lid met respect, ongeacht zijn afkomst/geloof/(politieke) overtuigingen… .

f) Laat geen afval achter.